ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔


  လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားသည္ ႀကိဳးတန္း ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္ ကာလလည္း ျဖစ္ ေနပါသည္။  စစ္အာဏာရွင္ အဖဲြ႕အစည္းရဲ့ ၾသဇာ အာဏာတည္ျမဲ ေရးႏွင့္ မိမိတို႔ မိသားစုသာလွ်င္ ေကာင္းစားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အဆုံးစြန္းစုံသို႔ ေရာက္ရိွ ေနသကဲ့သို႔၊ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ကမာၻအလည္တြင္ မ်က္ႏွာ အငယ္ဆုံး အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပရိွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုငံသားမ်ား၏ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ထိုကဲ႔သို႔စံနစ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေရးမွာ လက္ရိွအေနအထားအရ အေရး ႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ က႑မွာ အေရးပါ သျဖင့္၊ မွားယြင္းေနေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုအား ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း စီ၏ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ မွန္ကန္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေခတ္မွီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေရးမွာ အဖဲြ႕အစည္း၊ အသင္းတစ္ခုတည္း၏ တာ၀န္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းကိုလည္း အားမကိုးသင့္ပါ၊

ဥပမာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရိွသည့္ ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မရိွသည့္ ေနာက္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ဦးေန၀င္း၏ေအာက္တြင္ ကမာၻအလယ္၌ ေနာက္ၾက က်န္ခဲ့ရသည္။

             ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင္႔  ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းကို ႀကိဳက္မွာသာလွ်င္ ေလွ်ာက္လွမ္း ခ်င္ၾကပါသည္၊ သို႔ရာတြင့္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားမွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရိွ သကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရ၏ အနည္းငယ္မွ် ေျပာင္းလဲေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ သာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို  သြားရမည္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။

  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို UN ႏွင့္ American တို႔ကဲ့သို႔ အင္းအာႀကီးအဖဲြ႕မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္သာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ၏အင္းအားျဖင့္ မလြယ္ကူႏိုင္ေၾကာင္း ၈၈၈၈၊ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး တို႔မွတဆင္႔ သိသာေစခဲ့ပါသည္။

 တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသန္းေ႐ႊႏွင့္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေမာင္ေအးတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အနာဂါတ္ကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ရမွသာလွ်င္ အာဏာလဲႊေပးမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ USDP (ၾက့ံ/ဖြ႕ံ) ပါတီ အာဏာရျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေသာပုံစံ မဟုတ္ပါ၊ သို႔ရာတြင့္ သာဓက အားျဖင့္၊ ေၾကြးယူထားေသာသူမေန၍ နည္းနည္းျခင္း ျပန္ေပးဆပ္မႈကို လက္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အားလုံးေပးမွ ယူမည္ဆိုလွ်င္ မည္မွ် ၾကာမည္ကို မသိသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

 ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားေသာ NLDပါတီသည္ ျပည္သူအာဏာကို မရယူႏိုင္ခဲ့ သည္ရိွေသာ၊ USDP (ၾက့ံ/ဖြ႕ံ) ပါတီ ျဖင့္သာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရိွ ႏိုင္မည္လားဟူေသာ  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေန ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဤေနရာတြင္ တိုင္းျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ အၿပီးသပ္ ပေပ်ာက္ၿပီး စစ္တပ္မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္  အာဏာ မသိမ္း ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားရမည္မွာ အဓိက က်ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

 တခ်ိန္က ဦးေအာင္ႀကီး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စစ္သားတိုင္းမွာ အျပစ္ မရိွသလို၊  ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ စစ္တပ္ကို မမုန္း ေၾကာင္း ေျပာၾကား သကဲ့သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ အားလုံးကို ေမတၱာ ေရွ႕ထားသင့္ ပါသည္။

 လူတို႔သည္ အ၀တ္အစားႏွင့္ လိုက္၍ စိတ္ေျပာင္း တတ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသန္းေ႐ႊ၊့ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေမာင္ေအး တို႔မွေန၍ စစ္တပ္မွတဆင့္ အရပ္၀တ္သို႔ ေျပာင္းခိုင္းလာေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္တည္ လာလိမ့္မည့္ လားဟု အိမ္မက္ပမာ  ေမွ်ာ္လင့္ မိပါသည္။

 ထ႔ိုေၾကာင့္ မိမိအာဏာ ရေရးထက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္  အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLDႏွင့္တကြ ျပည္သူ အားလုံး ႏွင့္ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ဆီသို႔ မည္သည့္ နည္းႏွင့္ မဆို မလဲြမေသြ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရိွႏိုင္ပါေစရန္ New Burma Journal မွေန၍ ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ ပါေၾကာင္း။

ကိုကာပန္ (New Burma)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: