စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ…


 ဒီမိုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုကို လူအမ်ား၏ အလုိဆႏၵ အတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဆိုရာ၌ မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဥပေဒသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏ သေဘာအတိုင္း ထင္သလို ျပဳလုပ္ထားေသာ ဥပေဒလည္း မဟုတ္။ လူတစ္စု၏ စိတ္ကူးအတိုင္း တစ္ဘက္သတ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဥပေဒလည္း မဟုတ္၊ တရားသျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔က တရားသျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရားသျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ဟု ဆိုရာ၌ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား လူအမ်ားက မိမိတို႔ အလို အေလ်ာက္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ မဲဆႏၵမ်ားေပး၍ ေရြး ေကာက္တင္ ေျမွာက္လုိက္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသာ ပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔ကို ဆိုလုိ ပါသည္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြ၏ ရလာဒ္သည္ ျပည္သူ မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ဆႏၵျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သုူဆႏၵအရ မဟုတ္ပဲႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အလိုက် ဖန္တီးခဲ့သည္မွာ ျပည္သူအားလုံးမွ သိရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုနည္းလမ္းကို လက္မခံရင္ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ျပီး၊ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီရမည္လားဟု ေမးစရာပါ။

လက္ရိွ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥဟူသမွ် တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား လူအမ်ား၏ အလိုဆႏၵ အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔ႀကီး ဖြဲ႔စည္းရာ၌ သာလွ်င္ မဟုတ္၊ အျခားကိစၥ အေျမာက္အျမား၌လည္း လူအမ်ားကို မဲဆႏၵမ်ား ေပးေစ၍ လူအမ်ား နွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို မလိမ္ညာပဲ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ ျခင္းျပဳရပါမည္။  ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေပး မယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းျပည္ထဲ မွာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖဲြ႔သည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ မည္လားဆုိသည္မွာ  အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေန ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

    ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္အေနျဖစ္  ျပည္တြင္းမွာရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးၿပီး တျခား လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ပထမအဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ ရ႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္မွာ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရဟန္းသံဃာ၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား မပါဝင္ဘဲ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္္ပါ။ ထိုအတူ ျပည္သူဆႏၵႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကုိ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ထုိ႔မွသာလွ်င္ ျပည္သူမွလက္ခံေသာ အစုိးရျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီေရးကို တကယ္ကူးေျပာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ပညာေရးဟာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသစ္ဟာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းၿပီး သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္သြားရျဖစ္ပါသည္။
 
 အလားတူ မီဒီယာက႑တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပ ေရးသားခြင့္ကုိ အမွန္တကယ္ ေပးထားရန္ လုိအပ္ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္ မီဒီယာ အေနနဲ႕လည္း ယခင္နဲ႔ မတူ သတင္း ေရးသားတင္ဆက္မႈေတြမွာ ျပည္သူဖက္မွ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္္။ မီဒီယာေတြဖက္မွလည္း ျပည္သူေတြ အေပၚ အသိေပးတဲ့ေနရာမွာ မိမိထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းအျဖစ္အပ်က္ဟာ သတင္းဦး၊ သတင္းထူး ဆုိၿပီး သတင္းလက္ဦးမႈ ရယူၿပီး မမွန္မကန္သတင္း မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္မိရန္ သတိထား သင့္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပုဂၢိဳလ္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက မည္သုိ႔ပင္ ေဝဖန္ေစကာမူ မီဒီယာသမားမ်ား အေနနဲ႔ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကုိ အက်ိဳးျပဳေစမယ့္ သတင္းမ်ားကုိသာ ေရးသားၿပီး၊ မီဒီယာမ႑ိဳင္ကုိ မတိမ္းေစာင္းရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ လုိအပ္ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻအဆင့္မီွႏိုင္ငံျဖစ္ေရး မွာ မီဒီယာ၏က႑မွာ အလြန္အေရးႀကီး သည္ျဖစ္၍ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္လည္း အမွန္တကယ္ရရိွၿပီး မီဒီယာသမားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သြားလားခြင့္ျပဳ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိ္ကေရစီႏုိင္ငံ စစ္စစ္ျဖစ္ေရးမွာ အဖက္ဖက္မွ ျပည္စုံရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ သြားေနသည္ဟု ဆုိယုံျဖစ္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တစ္ ျဖစ္မလာ ႏိုင္ပါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိင္းျပည္ လူမ်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးသင့္ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ေဖၚေဆာင္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အားလုံး ေကာင္းစားေရးမူ၀ါဒ အတြက္ ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ လူတစ္စု ႀကီးပြားေရး ၀ါဒကိုစြန္႔လႊတ္သင့္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတေပါ ၾကြယ္၀ၿပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္မွာ အားလုံးသိရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္က အာရွတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ေအာင္ျမင္ ေနေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွပင္ စံျပထားခဲ့ရပါသည္။ မဆလ  အစိုးရလက္ထက္ အခ်ိန္မွစက ဆက္လက္ မေအာင္ ျမင္ခဲ့ျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစုိးရ၏ တုိင္းျပည္အေပၚ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား မရွိခဲ့ျခင္း မိမိေကာင္းစားေရးႏွင့္ မိမိႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ေကာင္းစား ေရးကုိသာ ဦးတည္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ စိတ္ဓါတ္မ်ား ဆက္လက္ရိွေနမည္ ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ် တိုးတက္လာမည္မဟုတ္ပါ။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ လက္ရွိ အစုိးရသစ္ အေနအျဖင့္ တာ၀န္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ သြားသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ မဆလ အစိုးရ၊ နအဖ အစိုးရ လမ္းစဥ္မ်ားကို ေနာက္မလိုက္သင့္ေတာ့ပဲ၊ စိတ္သစ္ေျပာင္း၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင့္ တိုက္တြန္းရင္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ကိုကာပန္ (New Burma)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: