ယခုလတ္တေလာ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ လ၀ကမွ ျပန္လႊတ္မည္ဆိုျပီး


ယခုလတ္တေလာ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ လ၀ကမွ ျပန္လႊတ္မည္ဆိုျပီး

တဆင့္စကားတဆင္႔နားျဖင္႔ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ Refugee Act
ႏွင္႔ တျခား laws ေတြကို သိရိွထားသင္႔ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရေတာ႔ မည္ ၊ မရေသးသည္ ထက္ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာလွ်င္
အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲႏွင္႔ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ ေပးတုိင္း
မိမိသည္ျပန္ရမည္ ဆိုသည္ မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွသည္ ၊ မရိွသည္ကို ဆုံးျဖတ္ပါ။

ျပန္သည္မျပန္သည္ဆိုသည္မွာ မိမိႏွင္႔ သာသက္ဆုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ႏွင္႔
မသက္ဆိုင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည္ႏိွင္ငံမဆို ႏိုင္ငံေရးသမား၊ တုိင္းျပည္ကို မၾကိဳက္
ေသာေၾကာင္႔ စြင့္ခြာသူမ်ားရိွပါသည္။ ယိုဒယားႏုိင္ငံမွာ သက္ဆင္သည္လည္း England တြင္ Political Asylum ခံခဲ႔သူ
ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မိမိျပန္ရမည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင္႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရရိွမည္၊ မရရိွသည္ကို ေတြးျပီး
မေၾကာက္သင္႔ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေထာက္ခံျပီး၊ ဒီမုိကေရစီရရိွသြားသည္တိုင္၊
မျပန္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရိွလွ်င္ ျပန္စရာမလိုပါ။ ေသြးတုိးစမ္းစကားမ်ားကို မယုံသင္႔ပါ။

မိမိျပန္ရမည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင္႔ လက္ရိွေျပာင္းလဲမွူမ်ားကိုလည္း၊ ကန္႔ကြက္ရန္မလုိပါ။

ျပန္ခုိင္းလွ်င္လည္း၊ ဒီတို္င္းျပန္ခိုင္းမည္ဆိုသည္မွာျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွပါ။ အားလုံးကို စီစဉ္ေပးျပီးမွ
ျပန္ခိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အားလုံးစိတ္မပူပင္ၾကပဲ၊ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအထားကို
ၾကိဳဆိုၾကျပီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင္႔ ေနထိုင္ႏိုင္ပါေစရန္ ဆုေတာင္းလွ်က္။

အားလုံုုးကိုေလးစားစြာျဖင္႔ ။

၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကပါစို႔။

New Burma Media

Comment: က်ေနာ္လဲ ဒီသေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ တိုင္းျပည္ေကာင္းတဲ့ဖက္ ေျပာင္းေနတယ္ဆိုရင္ အေပၚယံပဲျဖစ္ျဖစ္ အတြင္းက်က်ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားေပးသင့္တယ္။ တကယ္လို႔ အခုေျပာင္းလဲမႈဟာ အေပၚယံဆိုရင္လဲ ထဲထဲဝင္ဝင္ေျပာင္းေအာင္ အားေပးရမယ္၊ တြန္းရမယ္။ ကဇ်က္ယဖ်က္ေျပာတာကေတာ့ သဲထဲေရသြန္သလိုပါပဲ ဘာမွလဲ အရာထင္တာ မဟုတ္လို႔ ဘာမွမေျပာပဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ Nyunt Shwe  nyuntshwe@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: