အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္၀န္းက်င္gold
ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ယခုလက္ရွိ၌ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္နည္းတူ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း အေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္၀န္းက်င္ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၃ရက္ေန႔မွစ၍ သိသာစြာျမင့္တက္မႈ ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းေအာက္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းကာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ဒုတိယအပတ္မွစတင္ကာ အေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းအထက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ေပါက္ေစ်းမွာ ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၆၆.၄၀သာရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းအထက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၉ရက္ေန႔တြင္မူ နယူးေယာက္ေပါက္ေစ်းမွာ ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၁၁ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ခုႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္းအထက္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၃ရက္ေန႔တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္၌ ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၆၁.၈၀အထိ ျမင့္တက္မႈရွိေနကာ ယင္းေန႔တြင္ ျပည္တြင္းတြင္အေခါက္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္၇၃၄၅၀၀ ႏွင့္ ၁၅ပဲရည္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္၆၉၃၀၀၀ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Ref: Monday, 06 February 2012

http://weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12239:2012-02-05-21-21-43&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: