ျမန္မာအေပၚ တ႐ုတ္ ကစားကြက္


ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္လက္နက္ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ကုမၸဏီ (IHS Jane) ၏ သတင္းအရ တ႐ုတ္သည္
မၾကာေသးမီက အင္အားႏွစ္ေသာင္းရွိေသာ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ကို စစ္ရဟတ္ယာဥ္ ငါးစီးေပးပို႔ခဲ့
သည္ဟုဆုိသည္။   ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးႏွင့္ ၀တပ္တို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
အကယ္၍ ဤသတင္းမွန္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို တုိးျမႇင့္ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုက္ေသာ
တ႐ုတ္တို႔၏ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာသည္
အေမရိကန္၊ ဥေရာပတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေတာ္ကို ေႏြးေထြးလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္ အလြန္လိုလားေနခ်ိန္၌
တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုမွ် ေရွ႕ကေျပးႏွင့္ေနၿပီးလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ၏
အေရးႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က မၾကာေသးမီက သံတမန္ေဟာင္းႏွစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး နီးကပ္လာေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ယန္ဟြာလန္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္အသစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခ်ိန္တြင္
တ႐ုတ္၏ အာရွဆုိင္ရာ ပထမဆုံးအထူး
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ၀မ္ရင္ဖန္ကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ အာ႐ုံထားေဆာင္ရြက္ေစသည္။

တ႐ုတ္၏ လက္ငင္းျပႆနာမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား တပ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္တို႔ စစ္ပဲြရပ္တန္႔သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ကခ်င္တပ္မ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ပုံ
မမွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္အား တ႐ုတ္တို႔ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာရရွိထားေသာ
ေကအုိင္အိုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း
ထြက္ေျပး၀င္ေရာက္ေစ႐ုံသာမက ထုိေဒသရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာသည္။

ဇန္န၀ါရီလက တပ္မေတာ္မွ ပစ္သည့္က်ည္မ်ား ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္မူ တ႐ုတ္က ျမန္မာကို
လူသိရွင္ၾကား အျပစ္တင္လုိက္ၿပီး အပစ္ရပ္ေရး ေၾကညာရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးအေပၚရွိသည့္ ၎၏
ၾသဇာကို အသုံးခ်ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး၀ုိင္းကို တ႐ုတ္က ေခၚယူခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းသံတမန္မ်ားက
ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက
တ႐ုတ္ကို ႐ိုး႐ုိးသားသား ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးသူဟု မျမင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္က တပ္မေတာ္ကိုသာမက
ေကအိုင္အုိကိုပါ လက္နက္ေထာက္ပံ့ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSA တို႔ အၾကား တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္လာမည္ ကိုလည္း တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသည္။ ၀တပ္သည္
ယခင္အစိုးရႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဖဲြ႕ စည္းပုံ ဥပေဒက
၀ေဒသကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအုိင္အို က်သြားခဲ့လွ်င္
တပ္မေတာ္က UWSA ဘက္  ဦးလွည့္ႏုိင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈက တ႐ုတ္မွာ ရွိေနသည္။

၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္  ထူေထာင္စဥ္က တ႐ုတ္တို႔က  “၀”ႏွင့္
နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကဲြခ်ိန္တြင္မူ   UWSA    သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္အျဖစ္
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္က ေငြေၾကးႏွင့္လက္နက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္  UWSA  အၾကား တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစ႐ုံသာမက
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာ ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က UWSA  ကို   အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး
တပ္မေတာ္၏ ထိုးႏွက္မႈကို ေရွာင္လဲႊႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေနသည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ သူပုန္တပ္တို႔ကို
လက္နက္ေထာက္ပံ့ၿပီး တ႐ုတ္က ျမန္မာကို ကစားေနသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ၎၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တည္ၿငိမ္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတို႔တြင္
အဓိကက်သည့္ ျပင္ပအင္ အားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပဆိုလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

(The South China Morning Post   တြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ  စင္ကာပူႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေလ့လာေရးသိပၸံႏွင့္
အႀကီးတန္းသုေတသီ    Ian Storey ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ )

7Day News Journal

ခင္ေမေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: